POZIV ZA STROKOVNJAKE - POSLOVNE TRENERJE

Datum objave: 02.10.2020

Razpisni rok: 19.10.2020

Naročnik: RRA Zeleni kras

Kontaktni podatki: Mateja Simčič (mateja@rra-zk.si), Marinka Petrc (marinka@rra-zk.si)

Povezava na razpis

Logo Adrion Enviroment CCI4TOURISM Colour

 

Poziv se izvaja v okviru projekta Kulturne in kreativne industrije (KKI) za trajnostni kulturni turizem (akronim: CCI4TOURISM), ki ga delno financira EU iz programa INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program) 2014-2020. Cilj CCI4TOURISM je izkoristiti potencial sektorja KKI kot osrednjega akterja pri krepitvi trajnostnega kulturnega turizma ter oblikovanja z njim povezanih politik za izboljšanje turistične ponudbe v jadransko-jonski regiji, v kateri je kulturna dediščina neizkoriščen potencial. S projektom želimo aktivirati in okrepiti sektor KKI na lokalni in transnacionalni ravni, ga podjetniško opolnomočiti ter vzpostaviti mrežo kreativnih središč (hub-ov) za razvoj kreativnega turizma v državah partnericah. Projekt bo deloval na več nivojih: na podjetniškem odkrivanju in mobilizaciji talentov; krepitvi podjetniških veščin KKI in na pospeševanju "hibridizacije" med kulturnimi, ustvarjalnimi in turističnimi podjetji, tako za ustanavljanje novih podjetij kot za opredelitev novih izdelkov.

Za te namene in za podporo rasti kulturnih in kreativnih podjetij, ki delujejo v turističnem sektorju, projektni partnerji potrebujejo skupino strokovnjakov (poslovnih trenerjev) z znanjem in izkušnjami pri poslovnem modeliranju in/ali komercialnem izkoriščanju turistično usmerjenih izdelkov sektorja KKI. Trener je lahko svetovalec ali podjetnik, ki je pripravljen ponuditi svoje izkušnje z omenjenega področja v okviru programov inkubacije/pospeševanja. Trenerji naj bi končnim uporabnikom (podjetja, podjetniki, zagonska podjetja, fizične osebe, ki delujejo na področju KKI) pomagali, da postanejo bolj poslovno usmerjeni in da opredelijo/razvijejo nove izdelke, ki se nanašajo na turistični sektor.

 


 

1. STROKOVNJAKI - POSLOVNI TRENERJI

Trenerji so strokovnjaki, ki so odgovorni za podporo partnerstvu in upravičencem do projektnih pobud (podjetja, podjetniki, zagonska podjetja) z uvajanjem prilagojenega programa mentorstva, ki vključuje vsebinsko in tehnično znanje za izboljšanje veščin in spodbujanje inovacij. Trenerji bodo ves čas vključeni v projekt preko različnih dejavnosti, kot so delavnice, usposabljanja, programi poslovne podpore in pilotne akcije. Trenerji bodo vključeni glede na njihove posebne spretnosti in vrsto zahtevane podpore.


 

2. ZAHTEVANO STROKOVNO ZNANJE IN POKLICNI PROFIL

Poslovni trenerji morajo razpolagati z veščinami, spretnostmi in lastnostmi, ki so povezane z ustvarjalnim kontekstom, kot so:

 • kritično razmišljanje,  
 • proaktivno razmišljanje,
 • pozitivna naravnanost in poklicna strast,
 • radovednost,
 • vplivnost,
 • odprtost duha in močno izražen interes za kulturo, umetnost in ustvarjalnost.

Poleg t.i. mehkih spretnosti je potrebno znanje na delovnem področju, in sicer:

 • poklicne izkušnje in poglobljeno znanje z vsaj treh od naslednjih tem (kulturne in kreativne industrije, turizem, umetnost in zabava, trženje, komuniciranje, oblikovalsko razmišljanje, finance, digitalizacija, poslovno upravljanje in strategija, upravljanje inovacij, razvoj izdelkov),
 • najmanj 5 let profesionalnih delovnih izkušenj,
 • osebne izkušnje in obstoječi uspešni rezultati pri poslovnem mentoriranju in svetovanju kot trener ali poslovni vodja,
 • strokovno znanje na področju upravljanja inovacij,
 • tekoče znanje angleškega jezika (pisno in ustno),
 • računalniška pismenost.

 

3. NALOGE, KI JIH MORA IZVESTI STROKOVNJAK - POSLOVNI TRENER

Naloge strokovnjaka bodo naslednje:

 • aktivno sodelovati na vsaj treh treningih in mrežnih dogodkih,
 • skupaj z naročnikom pripraviti delovni načrt usposabljanja in treniranja,
 • zagotoviti program strukturiranega spletnega poučevanja,
 • po potrebi izvajati mentoriranje o posebnih temah/vprašanjih.

Trajanje in obseg dela:

 • oktober 2020 - julij 2022,
 • vsak strokovnjak bo predvidoma opravil od 45 do 65 trenerskih ur.

 

4. POSTOPEK PRIJAVE IN IZBIRA KANDIDATOV

Rok za oddajo prijav je 19.10.2020.

Zaradi mednarodne narave projekta in mednarodnega seznama strokovnjakov, ki ga vzpostavljamo, je prijave mogoče oddati le v angleščini po elektronski pošti na naslednji naslov: info@rra-zk.si.

Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z merili iz točke 3. Naročnik si pridrži pravico, da od kandidata zahteva predložitev dodatnih dokazil in referenc, ki dokazujejo, da ima kandidat zahtevane veščine in poklicne izkušnje, navedene v točki 3.

Vsa zahtevana strokovna znanja in spretnosti bodo ocenjena na podlagi informacij, ki jih je predložil prijavitelj.

Naročnik bo izbral največ 3 strokovnjake-trenerje, s katerimi bo podpisal pogodbo o sodelovanju.

Zainteresirani strokovnjaki morajo predložiti naslednje dokumente in informacije:

 • CV v angleščini,
 • popolne kontaktne podatke,
 • dokazila (dokumente), da imajo zahtevane veščine in poklicne izkušnje, navedene v točki 3 in
 • dokazila o referencah.  

 

Naročnik bo izbrane kandidate o izboru obvestil do 5. novembra 2020.


 

5. PLAČILO STROKOVNJAKOV

Urna postavka za plačilo strokovnjakov-trenerjev je določena v višini 50,00 EUR (DDV vključen).  

Izbrani strokovnjak bo plačan na podlagi izdanega računa.


 

6. INFORMACIJE O POZIVU

Mateja Simčič ali Marinka Petrc, RRA Zeleni kras, d.o.o., T: 05 72 12 243, mateja@rra-zk.simarinka@rra-zk.si .

 

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih