Javni razpis za ukrep 21- Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP

Datum objave: 06.11.2020

Razpisni rok: 24.11.2020

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92

Povezava na razpis

Ministrstvo želi s finančnimi sredstvi podpreti kmetijska gospodarstva ter MSP zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije covid-19, s ciljem olajšanja njihovih likvidnostnih težav.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • ločeno za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
  • ločeno za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

 

Upravičenec lahko vloži vlogo samo na en sklop javnega razpisa.

Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30 % izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje v letu 2019.

Da so upravičena do podpore, so morala kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019 ustvariti prihodke od prodaje javnim zavodom v višini najmanj 7.000 evrov, MSP pa v višini najmanj 50.000 evrov.

 

Znesek podpore je za kmetijska gospodarstva ali nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji do 7000 evrov, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu (izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % - podpora znaša 3500 evrov; izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % - podpora znaša 5000 evrov; izpad prihodka znaša več kot 70 % - podpora znaša 7000 evrov).

Za MSP je višina podpore do 50.000 evrov, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu (izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % - podpora znaša 25.000 evrov; izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % - podpora znaša 35.000 evrov; izpad prihodka znaša več kot 70 % - podpora znaša 50.000 evrov).

 

Podatek o višini prodaje javnim zavodom in višini izpada prihodkov bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobila od Uprave za javna plačila.

Naroči se na obvestila o novih razpisih