Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Datum objave: 26.02.2021

Razpisni rok: 07.06.2021

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836-19-53

Povezava na razpis

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

– premostitveno financiranje za projekte, ki so odo­breni po razpisih za evropska sredstva.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF2:

  • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot,
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospo­darstev. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2019.

 

Skupni razpisani znesek je 2.000.000,00 EUR. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 250.000,00 EUR.

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi­sa do posameznega razpisnega roka, in sicer

1. rok do 15. 3. 2021,

2. rok do 6. 4. 2021,

3. rok do 3. 5. 2021,

4. rok do 7. 6. 2021.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si.

Naroči se na obvestila o novih razpisih