Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Datum objave: 12.03.2021

Razpisni rok: 30.08.2021

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvoj­ne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,

– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlaga­telja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem obmo­čju prej ni proizvajala, ali

– bistveno spremembo proizvodnega procesa v ob­stoječi poslovni enoti.

 

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

 

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z go­spodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju. Upravičena območja v Primorsko-notranjski regiji so Občine Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 23.813.372,16 eurov. Roka za oddajo vlog: 30. 4. 2021 in 30.8.2021.

Naroči se na obvestila o novih razpisih