Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Datum objave: 16.03.2021

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: MGRT

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 12. marca 2021 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, katerega vrednost znaša 150.000,00 evrov.

Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinske ponudbe, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski oziroma trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU Ecolabel, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega oziroma trajnostnega znaka za en objekt.

Upravičenci

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni objekt, v kolikor je pridobil zadevni znak ali istega znaka za drugi nastanitveni objekt.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 150.000,00 evrov.

Obdobje upravičenosti stroškov

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. januarja 2020 do 15. decembra 2021.

Sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

Upravičeni stroški

Upravičeni so naslednji stroški:

    Stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka, stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov, stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike lahko dosega največ 5000 evrov za posamezen objekt in znak.

Naroči se na obvestila o novih razpisih