Javni razpis P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 02.04.2021

Razpisni rok: 20.10.2021 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Javni sklad RS za podjetništvo

Kontaktni podatki: 02 234 12 64, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugo­dno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, laž­je, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kredi­tov MSP, še posebej:

– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epide­mija COVID-19 na njihovo poslovanje,

– za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogo­čajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,

– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v na­daljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posa­mezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje ga­rancij je največ do 93.700.000 EUR.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke: 20. 4.; 5. 5.; 20. 5.; 5. 6.; 20. 6.; 5. 7.; 5. 9.; 20. 9.; 5. 10.; 20. 10. Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev.

Naroči se na obvestila o novih razpisih