Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Datum objave: 16.04.2021

Razpisni rok: 13.05.2021

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Na razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in po določbah Priloge I Uredbe 651/2014/EU spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij (MSP). Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča, vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

  • gradnja in oprema;
  • stroški informiranja in komuniciranja;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000 (z besedo: pet milijonov) eurov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev. Maksimalna višina sofinanciranja je 80% upravičenih stroškov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih