Spodbujanje naložbenih projektov v gospodarstvu, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo – »Naložbe 3«

Datum objave: 05.05.2021

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka

Kontaktni podatki: financiranje@sid.si, 01 2007 480

Povezava na razpis

Pri SID banki so od leta 2011 za različne namene na voljo povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banke. Zaradi vrnjenih kreditov se je z aprilom 2021 na novo odprl program Naložbe 3, ki je namenjen financiranju naložbenih projektov, ki pripomorejo k prehodu v krožno gospodarstvo. V okviru programa Naložbe 3 je za velika podjetja ter mala in srednje velika podjetja razpisanih skupno 40 milijonov evrov, in sicer v obliki kreditov s statusom državne pomoči po začasnem okvirju ali statusom pomoči de minimis. Podjetja lahko najamejo kredite v znesku od 100.000 evrov do 10 milijonov evrov oziroma največ 85 % celotnih stroškov projekta. Ročnost kreditov je najmanj tri in največ 20 let.

 

Denar je namenjen financiranju naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki imajo prispevek:

  • k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala;
  • k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov;
  • k optimizaciji delovanja sistemov;
  • h kroženju proizvodov in snovi;
  • k dematerializaciji izdelkov;
  • ali k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Naroči se na obvestila o novih razpisih