Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

Datum objave: 18.06.2021

Razpisni rok: 01.09.2021

Naročnik: Javni sklad RS za podjetništvo

Kontaktni podatki: 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Cilji javnega razpisa so:

  • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije), stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ dva zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji, ter posredni stroški.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2022. Podjetje lahko prejme do 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov oz. najmanj 30.000 evrov in največ do 100.000 evrov sofinanciranja, pomoč se dodeljuje po pravilih de minimis pomoči.

Naroči se na obvestila o novih razpisih