3. javni razpis za podukrep 6.3. Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Datum objave: 03.09.2021

Razpisni rok: 16.12.2021

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Z javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih, zato k prijavi na javni razpis ministrstvo vabi tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih.

 

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • v letu 2021 so vložile zbirno vlogo;
  • glede na zbirno vlogo iz leta 2021 imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), kar npr. pomeni 3 - 11,99 ha trajnih travnikov, 1,5 - 5,99 ha njivskih površin ali 0,37 - 1,5 ha vinogradov;
  • glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2021 redijo vsaj 1,5 glav velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽ;
  • zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja;
  • pogoja glede obsega GVŽ in obtežbe s travojedimi živalmi ni potrebno izpolnjevati kmetijam, katerih površine trajnih nasadov (rabe: 1211, 1212, 1221, 1230, 1160, 1240) predstavljajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju,
  • kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD;
  • vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe);
  • kmetiji še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvih dveh javnih razpisih.

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.400.000,00 EUR. Vložitev vloge na javni razpis poteka od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021, do 13:59 ure.

Naroči se na obvestila o novih razpisih