Javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP

Datum objave: 22.10.2020

Razpisni rok: 12.01.2022

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: EIP) je partnerstvo, ki prispeva k ciljem na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

EIP partnerstvo sestavljajo trije člani, in sicer: kmetijsko gospodarstvo, pravna oseba, ki je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ter pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.

Če je član partnerstva kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, je upravičenec do podpore nosilec kmetije, razen če se upravičene aktivnosti projekta izvajajo samo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V tem primeru je upravičenec do podpore nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru katere se izvajajo upravičene aktivnosti projekta.

 

 

 

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih