Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Datum objave: 29.10.2021

Razpisni rok: 24.01.2022

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočanje učinkovitejšega trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki oziroma solastniki gozdov, agrarne skupnosti in lokalne skupnosti.

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste, stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. 

Skupna višina razpisanih sredstev znaša dva milijona evrov. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Naroči se na obvestila o novih razpisih