Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Datum objave: 25.02.2022

Razpisni rok: 25.05.2022

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Podpirajo se naložbe v:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet,
  • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
  • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

 

Glavni namen tega podukrepa so podpore naložbam v ureditev objektov, opreme in skladiščnih prostorov za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Zato se na tem razpisu ne podpirajo samostojne naložbe v varčno uporabo vode, ureditve čistilnih naprav, proizvodnje električne in toplotne energije, energetsko učinkovitost in ponovno uporabo stanskih proizvodov. Te naložbe so upravičene le kot del naložbe v ureditev objektov in opreme ter skladiščnih kapacitet za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, če predstavljajo najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.475.170,00 evrov. 

Naroči se na obvestila o novih razpisih