Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (oznaka JR-NOO-KS 2

Datum objave: 04.03.2022

Razpisni rok: 04.04.2022

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19.

 

Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave tega razpisa. Sofinancirani bodo projekti, ki vključujejo vsaj eno celovito investicijo v prenovo, obnovo ter revitalizacijo kulturnega spomenika v lasti občin oziroma njene posamezne funkcionalno zaključene celote – faze. Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca.

 

Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta mora znašati najmanj 1.000.000 EUR (brez DDV). Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2025, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu, je 15 mio EUR. Ministrstvo lahko sofinancira projekte do višine 1.660.000,00 EUR upravičenih stroškov. Prijavitelj lahko v okviru navedenih zneskov zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov brez DDV.

Naroči se na obvestila o novih razpisih