Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO

Datum objave: 18.03.2022

Razpisni rok: 12.01.2023

Naročnik: Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Kontaktni podatki: jrinvest@spiritslovenia.si

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.  

 

Cilj javnega razpisa je:

  • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti oziroma dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
  • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
  • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
  • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
  • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

 

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti (za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev):

- od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,

- od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,

- od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

 

Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija. Prijavitelj (po odobritvi dodelitve subvencije: končni prejemnik) po tem javnem razpisu je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

 

Višina sredstev javnega razpisa znaša 88.500.000,00 EUR.

Skrajna roka za prispetje vlog v letu 2022 sta:

  • za prvo odpiranje: 22. 4. 2022, do 12.00 ure,
  • za drugo odpiranje: 1. 10. 2022, do 12.00 ure.

Skrajni rok za prispetje vlog v letu 2023 je 12. 1. 2023, do 12.00 ure.

Naroči se na obvestila o novih razpisih