Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Datum objave: 08.04.2022

Razpisni rok: 22.04.2022

Naročnik: Spirit Slovenija

Kontaktni podatki: jrtk.covid19@spiritslovenia.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. Vrednost sofinanciranja ponovnega zagona je določena na podlagi metodologije, ki kot podlago za izračun upošteva poenostavljeno obliko obračunavanja stroškov, v obliki pavšalnega zneska, ki je opredeljen v 7. točki javnega razpisa.

Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah ali Zakonu o) oz. opravljajo dejavnost v katerikoli izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene dejavnosti):

  • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
  • I56.300 Strežba pijač
  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • R90.010 Umetniško uprizarjanje
  • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  9.980.000,00 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih