Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23)

Datum objave: 27.05.2022

Razpisni rok: 30.06.2022

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si, mitja.spes@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

 -  C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic). 

 

Skupna predvidena višina sredstev je 1.000.000 EUR, v letih 2022 in 2023. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR. Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60% upravičenih stroškov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

 

Roka za oddajo vlog sta 30.6.2022 in 18.11.2022.

Naroči se na obvestila o novih razpisih