Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

Datum objave: 01.06.2022

Razpisni rok: 15.07.2022

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov) in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko – poslovnih con.

 

Upravičeni prijavitelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Projektna partnerstva občin niso upravičeni prijavitelji. Prijavitelj lahko na Javni razpis odda več vlog.

 

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. gradnja nepremičnin;
  2. nakup nezazidanih zemljišč;
  3. stroški informiranja in komuniciranja;
  4. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Stroški navedeni pod zaporednimi številkami od 2 do 4 so lahko upravičeni le v primeru, če nastanejo tudi stroški pod številko 1.

 

Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 7.960.000 EUR. Stopnja sofinanciranja za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija lahko znaša največ 75% upravičenih stroškov operacije.

Naroči se na obvestila o novih razpisih