Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe; A – AGRO INVEST

Datum objave: 10.06.2022

Razpisni rok: 31.12.2022

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836-19-53

Povezava na razpis

Namen razpisa, v višini šest milijonov evrov, je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja primarne kmetijske pridelave za prilagajanje podnebnim spremembam, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
 • izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
 • vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
 • doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
 • spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2021 oz. po oddaji vloge na javni razpis v primeru posojil po pravilih državnih pomoči in so:

 • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti
 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta)
 • nova oprema
 • rabljena oprema (od 1.1.2018 naprej)
 • novi delovni stroji
 • rabljeni delovni stroji (od 1.1.2018 naprej)
 • biološka sredstva
 • večletni nasadi
 • neopredmetena sredstva.

 

V primeru projektov izven pravil državnih pomoči, so lahko predmet projekta tudi sledeči upravičeni stroški:

 • nakup kmetij
 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • biološka sredstva - osnovna čreda
 • stroški materiala in blaga; do 30% upravičenega projekta, v kolikor so vezani na izvedbo projekta

 

Upravičeni vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Naroči se na obvestila o novih razpisih