15 milijonov evrov za predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Datum objave: 30.12.2022

Razpisni rok: 18.04.2023

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet,
 • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

 

Nepovratna sredstva so v višini 15 milijonov evrov, od tega:

 • 300.000 evrov za naložbe majhnih kmetij (sklop A),
 • 5 milijonov evrov za naložbe fizičnih oseb - kmetije (sklop B) in
 • 9,7 milijona evrov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (sklop C).

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 5 odstotnih točk za
  • naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
  • naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
  • naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit žival,
  • naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami;
 • 10 odstotnih točk naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je na problemskih območjih;
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,
 • 15 odstotnih točk za
  • naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje,
  • naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso,
  • kolektivno naložbo

in znaša maksimalno 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod, so nižje stopnje javne podpore.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1,5 milijona evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja 3 milijone evrov podpore, upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, pa največ 5 milijonov evrov podpore.

Naroči se na obvestila o novih razpisih