Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024

Datum objave: 10.02.2023

Razpisni rok: 13.03.2023

Naročnik: Ministrstvo za kulturo

Kontaktni podatki: gp.mk@gov.si

Povezava na razpis

Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov:

Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov.

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Konservatorsko-restavratorska dela (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017, oktober 2022).

 

Pogoji za oba sklopa:

1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za spomenik.

2. Prijavitelj – upravičenec do sredstev razpisa - je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom.

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2023 in 2024 po tem razpisu, je skupaj 4.400.000,00 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih