Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Datum objave: 22.05.2023

Razpisni rok: 16.06.2023

Naročnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Kontaktni podatki: Slovenski regionalno razvojnii razvojni sklad; info@srrs.si

Povezava na razpis

Finančni razpis BIZI NOO je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti. Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO_posojilo) v sklopu ene vloge.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.
 • Subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju (OPO).
 • Upravičena velikost subjekta: MSP

Višina sredstev

 • nepovratna sredstva od 50.000 € do 160.000 €,
 • ugodno posojilo od 25.000 € do 500.000 €,
 • minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €,
 • lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta,
 • najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €).

Namen razpisa

Gre za spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:

 • pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • ohranjanja oz. povečevanja zaposlenih,
 • varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18. 10. 2025 in se nanašajo na:

 • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta),
 • nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja
 • neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko Aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Oddaja ene vloge, tudi v primeru kombinacije z ugodnim posojilom
 • Vlogo se lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka oz. do porabe sredstev, in sicer
 1. rok do 16.06.2023
 2. rok do 28.07.202
 3. rok do 01.09.2023
 4. rok do 29.09.2023

 

 

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih