Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu 23-24

Datum objave: 18.07.2023

Razpisni rok: 06.11.2023 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU

 

Upravičenci / vlagatelji

 • Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31.8.2023 s sedežem v RS
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
  • Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
  • Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03- proizvodnja žimnic)

 

Upravičeni stroški

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev/nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa/
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev/zgolj nakup nove programske opreme/
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • v letu 2023: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15.11.2023
 • v letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15.10.2024

Pogoji za kandidiranje

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv/delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna/.
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa.
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON.
 • Podjetje ne sme biti v težavah.
 • Podjetje ne spada v izključen sektor.
 • Zaprta finančna konstrukcija.
 • Še razpoložljiv znesek »de minimis«.

 

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • 04.09.2023 do 14.00 ure
 • 06.11.2023 do 14.00 ure oziroma do porabe vseh sredstev

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih