Za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov namenjenih več kot 16 milijonov evrov

Datum objave: 01.03.2024

Razpisni rok: 07.06.2024

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti za izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev ali ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

 

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • na 1. sklop se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob predložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali ob oddaji vloge podajo izjavo, da se bodo v tovrstna zavarovanja vključili v treh mesecih od datuma odločbe o pravici do podpore.
  • Na 2. sklop se lahko prijavijo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje, ali upravičenci, ki so ob predložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso oddali vloge za 1. sklop.

 

Pogoji za dodelitev sredstev so:

  • upravičenec je kmet, samostojni podjetnik posameznik in družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je ob predložitvi vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let,
  • ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in
  • je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva.

 

Skupni znesek podpore se določa na podlagi upravičenosti do posameznih delnih pavšalov, in sicer na 1. sklopu od 40.000 do 57.600 evrov ter na 2. sklopu od 18.600 do 31.920 evrov.

Vlogo na javni razpis bo mogoče oddati od 25. marca 2024, od 8. ure, do vključno 7. junija 2024, do 14. ure.

Naroči se na obvestila o novih razpisih