1,5 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvu

Datum objave: 07.06.2024

Razpisni rok: 04.07.2024 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: (02) 234 12 72, (02) 234 12 64, razpisi@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Poudarek javnega razpisa bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. Gre za produkt, ki ga bodo lahko koristila mikro podjetja z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi v lesnopredelovalni panogi.

 

Vlagatelji so lahko zgolj mikro podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj:

  • oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic.

 

Projekti s področja rabe lesa za energetsko rabo (paleti, sekanci itd.) ter v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno (nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov, peči…itd.) niso upravičeni do prijave na razpis.

 

Mikro podjetja iz lesarske panoge, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada (sklada) zaprosijo za nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Izvajanje razpisa je predvideno v obdobju dveh let, in sicer v 2024 in v 2025.
 

Sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z investicijami v posodobitev nove tehnološke opreme, digitalizacijo poslovanja za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo, znaša maksimalno 60 odstotkov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so lahko:

  • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa)
  • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
  • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

 

Upravičeni stroški morajo nastati, prav tako mora biti projekt zaključen najkasneje do 15. 11. 2024 za podjetja, ki bodo prejela sredstva preko sklada v letu 2024 oz. najkasneje do 15. 10. 2025 za podjetja, ki bodo pridobila sredstva v letu 2025.

 

Roki za oddajo vlog: 4. 7. 2024 do 14.00, 2. 9. 2024 do 14.00 oz. do porabe sredstev.

Naroči se na obvestila o novih razpisih