Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Datum objave: 27.09.2019

Razpisni rok: 28.10.2019 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: info@regionalnisklad.si

Povezava na razpis

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki za­sleduje cilj:

– spodbujanje razvojno investicijskih projektov v go­spodarstvu, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

– pozitiven učinek na konkurenčnost,

– spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

 

Vlagatelj mora prijaviti projekt, ki je povezan z eno izmed naslednjih možnosti:

– vzpostavitev nove poslovne enote, pri čemer je za velika podjetja s projektom na območju Osrednje-slo­venske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije po­trebno upoštevati, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Standardni kla­sifikaciji dejavnosti,

– razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje in storitve,

– diverzifikacija proizvodnje ali storitve na proizvode ali storitve, ki prej niso bili proizvajani oziroma izvajani, pri čemer morajo upravičeni stroški za najmanj 200 % presegati knjigovodsko vrednost sredstev (upošteva se vrednost v poslovnem letu pred začetkom del), ki se po­novno uporabijo, hkrati pa je potrebno za velika podjetja s projektom na območju Osrednjeslovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije upoštevati, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Standardni klasifikaciji dejavnosti, kot je de­javnost, ki se je prej izvajala v podjetju,

– bistveno spremembo proizvodnega ali storitve­nega procesa, pri čemer je za velika podjetja potreb­no upoštevati, da upravičeni stroški presegajo znesek amortizacije sredstev, povezanih s posodobljenim pro­izvodnim oziroma storitvenim procesom, v zadnjih treh poslovnih letih,

– projekti velikih podjetij na območju Osrednjeslo­venske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije lah­ko prejmejo le posojilo za potrebe nove gospodarske dejavnosti, ki pomeni vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote.

Roki za oddajo vlog: 28.10.2019, 25.11.2019 in 6.1.2020.

Skupni razpisani znesek je 2.000.000,00 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih