PONI Podjetno nad izzive Primorsko-notranjska 2023 - 2029

Program

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge 1: Inovacijska družba znanja, Specifičnega cilja RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivni

Trajanje

od 01.12.2023 do 31.12.2029

Področje

Gospodarstvo | Človeški viri

Opis

Projekt PONI Zeleni kras je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Posebnost operacije predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na RRA Zeleni kras, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Primorsko-notranjski regiji ter da so na dan pričetka vključitve osebe z nami zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Prijava poteka preko javnega poziva, objavljenega na spletni strani RRA Zeleni kras. 

V posamezno skupino je na enkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

 • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Zeleni kras,
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja z različnih področij,
 • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
 • stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
 • podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov / storitev,
 • mreženje z ostalimi kandidati in drugimi podjetniki,
 • delo s somišljeniki po principu co-workinga,
 • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Cilj projekta

Cilj projekta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastni poslovni subjekt (s.p., d.o.o. ali drugo obliko poslovnih subjektov). V projekt PONI Zeleni kras bo do leta 2028 vključenih 106 potencialnih udeležencev.

Pogoji za vključitev v projekt

Vključitev v projekt PONI je možna v skladu z objavljenim javnim razpisom za vključitev nove skupine udeležencev. Objavljen je na spletni strani RRA Zeleni kras (predvidoma vsake štiri mesece).

Pogoji za vključitev:

 • poslovna ideja,
 • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Primorsko-notranjske regije,
 • pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni, 
 • prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna, 
 • kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva v Primorsko-notranjski ali drugi regiji,
 • izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA Zeleni kras, 
 • kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države,
 • kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Primorsko-notranjski regiji.

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2023-2027«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vse dodatne informacije o projektu najdete na strani: https://www.rra-zk.si, na e-mail info@rra-zk.si, na tel. 05 721 22 40 ali osebno na sedežu RRA Zeleni kras, Prečna ulica 1, 6257 Pivka.Povezave