Javni razpis P7-4 2021 COVID mikrokrediti

Datum objave: 15.10.2021

Razpisni rok: 21.10.2021

Naročnik: Javni sklad RS za podjetništvo

Kontaktni podatki: (02) 234 12 64, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

 

Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

 e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.000.000,00 EUR. Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih