RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA RRA ZELENI KRAS, D.O.O.

Datum objave: 20.11.2023

Razpisni rok: 29.11.2023

Naročnik:

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZELENI KRAS, D.O.O.

Nadzorni svet RRA Zeleni kras objavlja razpis za delovno mesto Direktor regionalne razvojne agencije Zeleni kras, d.o.o.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

•             najmanj VI. stopnja izobrazbe,

•             najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih položajih v gospodarskih družbah, javnih zavodih ali drugih institucijah,

•             aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje drugega tujega jezika,

•             organizacijske in vodstvene sposobnosti,

•             usposobljenost za uporabo računalniških orodij,

•             dobro pisno in pogovorno izražanje,

•             usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev,

•             zmožnost navdušiti in motivirati sodelavce za dosego zastavljenih ciljev,

•             vozniški izpit B-kategorije.

Kandidati morajo ob prijavi priložiti naslednje obvezne priloge in dokazila:

•             dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe (fotokopija diplome),

•             podpisan življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih položajih in fotokopijo pogodb o zaposlitvi (iz katerih so razvidni podatki, ki se nanašajo na opis delovnega mesta, zahtevnosti del, datum sklenitve in posebna pooblastila) oziroma dokazil, iz katerih so razvidna vodilna ali vodstvena dela in naloge (npr. potrdilo delodajalca),

•             seznam in opis razvojnih projektov (časovno obdobje, viri financiranja, vrednost projekta in višina sofinanciranja, vloga kandidata v projektu) za katere je kandidat izvajal aktivnosti,

•             izjavo o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika in pasivnem znanju drugega tujega jezika,

•             izjavo o znanju uradnega jezika, o usposobljenosti za uporabo računalniških programov in vozniškem izpitu B kategorije,

•             vizijo razvoja dejavnosti družbe za mandatno obdobje 2024-2028 in vizijo razvoja Primorsko-notranjske regije,

•             fotokopijo osebnega dokumenta,

•             potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence,

•             podpisana izjava kandidata, da ni zadržkov iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki bi nasprotovale imenovanju kandidata.

Razpis začne veljati z dnem objave 20. 11. 2023

Prijavo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati predložiti v zaprti kuverti v roku 9 dni od objave javnega razpisa, to je 29. 11. 2023, s pripisom "Javni razpis za direktorja – NE ODPIRAJ!« na naslov: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka". Obravnavale se bodo le pravočasne in popolne vloge.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje 4 let, z možnostjo podaljšanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka in na terenu.

Razpis

Naroči se na obvestila o novih razpisih