Z roko v roki do kakovostne prehrane

Trajanje

od 01.10.2018 do 30.09.2020

Področje

Podeželje

Opis

Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Z aktivnostmi projekta k razreševanju problematike pristopamo celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne istanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši).

 

Na vseh območjih partnerstva ugotavljamo, da se srečujemo s sorodnimi ovirami, ki jih je treba premostiti oziroma odpraviti. Za odpravo ovir je prvenstveno treba aktivno delovati tako na strani lokalnih ponudnikov kot na strani končnih uporabnikov (s poudarkom na javnih ustanovah).

 

Javne ustanove že vključujejo lokalna živila na svoje jedilnike, vendar gre v večini primerov za majhne količine v primerjavi z možnostmi. Nacionalni inštitut za javno zdravje v poročilu o strokovnem spremljanju prehrane za leto 2016 ugotavlja, da večina zavodov v povprečju uspejo nabaviti med 5 % do 10 % ekoloških živil in med 10 % in 40 % lokalnih živil glede na celotno naročilo. Največkrat uspejo nabaviti ta živila neposredno od kmetov, sledijo zadruge, trgovski sistemi ter industrija. Najpogosteje navedene težave v zvezi z vključevanjem lokalno pridelanih živil so: slab odziv lokalnih ponudnikov, previsoka cena, slaba ponudba živil, majhnost zavodov, javni razpis brez odprtih sklopov, težave z dostavo oz. transportom živil.

 

Tudi na strani lokalnih ponudnikov obstaja še veliko neizkoriščenih priložnosti, tako v osnovni kmetijski dejavnosti kot dopolnilnih dejavnostih ter manjših lokalnih predelovalnih obratih. S povezovanjem lokalnih ponudnikov bomo lažje zagotavljali  potrebne količine, raznovrstnost in kontinuiteto lokalne ponudbe tudi za večje porabnike, kot so npr. javne ustanove. S spodbujanjem komunikacije med javnimi ustanovami in lokalnimi pridelovalci in predelovalci bomo spodbujali partnersko sodelovanje in vzpostavljanje kratkih oskrbnih verig.

 

VREDNOST IN SOFINANCIRANJE PROJEKTA:

Skupna vrednost projekta je 350.408 EUR. Projekt je v deležu 85% sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

LOGOTIP_LAS NOTRANJSKALogotip EKSRP

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

 

 

 

Partnerji projekta:

  • RRA Zeleni kras, d.o.o., LAS Notranjska, LOA d.o.o.
  • LAS med Snežnikom in Nanosom
  • LAS Dolenjska in Bela Krajina
  • LAS Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo

 

Dodatne informacije:

Dragica Bratanič, 05/721 22 44, dragica@rra-zk.si

Zdenka Žakelj, 05/721 22 34, info@lasnotranjska.si