Domače in umetnostne obrti - dediščna in sodobnost

Program

EKSRP

Trajanje

od 01.04.2019 do 31.10.2020

Področje

Zeleni Kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem

Opis

Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:

  • LAS med Snežnikom in Nanosom: brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni;
  • LAS loškega pogorja: čevljarstvo;
  • LAS Vipavska dolina: mlinarstvo in pekarstvo;
  • LAS s CILJem:  z rudarstvom povezane obrti in čipkarstvo.

Vsem navedenim obrtem je skupen cilj po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj,  predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.

Partnerji smo tako definirali in oblikovali aktivnosti operacije, ki vodijo v kakovostno revitalizacijo ter nadgradnjo dediščine. Ti sklopi, ki so enotni vsem partnerjem so: izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS, razvoj in trženje storitev, vlaganje v opremo, ki bodisi ohranja ali predstavlja dediščino, raziskave značilnih obrti na območju posamezne LAS, na osnovi le-teh razvoj produktov in storitev temelječih na tradiciji, njihovo trženje, programi ali poslovni načrti za ohranjanje obrti ter prenos tradicionalnih znanj na zainteresirane izvajalce, mlade in ranljive skupine. Znotraj operacije bo vsak  partner zastavil in izvedel aktivnosti na način, da kar najbolje prispevajo k doseganju zadanih ciljev na njegovem območju.

Rezultati operacije za LAS med Snežnikom in Nanosom so: skladno s konservatorskimi smernicami obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni, priprava dokumentov in promocija za uspešno delovanje salona ter izdelava didaktičnega programa in izvedba delavnic za ranljive skupine s področja domačih in umetnostnih obrti.

Partnerstvo sestavljamo: LAS med Snežnikom in Nanosom ( RRA Zeleni kras, Občina Postojna, Zavod Znanje) LAS loškega pogorja (Aleš Kacin, samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora), LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina), LAS s CILjem (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija).

Operacija je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kontakt :

  • Martina Erjavec, 05 721 22 42, martina@rra-zk.si