Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

13.05.2020

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Skupni znesek poroštev:  2 mrd EUR

Pogoji:

 • sklenjene so po 12. marcu 2020 in najkasneje do 31. decembra 2020;
 • ročnost kredita ne presega petih let;
 • kredit je namenjen izključno financiranju osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer financiranju novih ali dokončanju že začetih naložb, financiranju obratnega kapitala ali financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju po 12. marcu 2020 do uveljavitve tega zakona in izpolnjujejo pogoje po tem zakonu;
 • najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno s tem zakonom odgovarja Republika Slovenija, znaša do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019.
 • Kreditojemalec mora v vlogi za odobritev kredita za namene dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz prejšnjih odstavkov banki predložiti zadnje računovodske izkaze ter:

a) opis svojega poslovnega položaja zaradi posledic COVID-19 skupaj z navedbo:

– zneska skupnih prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019 in

– zneska stroškov dela za leto 2019;

b) opredelitev višine in ročnosti zahtevanega kredita;

c) opredelitev namena kredita;

d) v primeru, da ima tudi kredit, ki je predmet odloga po zakonu, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, podatek o višini obveznosti kreditojemalca iz naslova tega kredita;

e) izjavo, da bo kredit namenjen financiranju skladno s prvim odstavkom tega člena.

 

Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po tem zakonu za kreditojemalca v primeru:

a) da kreditojemalec 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,

b) da se po 31. decembru 2019 kreditojemalec z likvidnostnimi težavami sooča zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami COVID-19 na območju Republike Slovenije,

c) da se kreditojemalec na dan 12. marca 2020 ne šteje za neplačnika

e) da ima kreditojemalec na dan vložitve vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge za kredit v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh,

in

f) da je kreditojemalec vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.

 

Jamstvena premija, ki jo plača kreditojemalec:

 • če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med mikro, mala in srednja podjetja:
 • za prvo leto 25 bazičnih točk;
 • za drugo in tretje leto 50 bazičnih točk;
 • za četrto in peto leto 100 bazičnih točk;

če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med velika podjetja:

 • za prvo leto 50 bazičnih točk;
 • za drugo in tretje leto 100 bazičnih točk;
 • za četrto in peto leto 200 bazičnih točk.

Omejitev trajanja in višina poroštva:

 • Trajanje posameznega poroštva ne sme presegati ročnosti kredita
 • Višina poroštva za posamezen kredit znaša:

a) 70 % glavnice kredita za velika podjetja;

b) 80 % glavnice kredita za mikro, majhna ali srednja podjetja.

 • Zahteva za izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije je upravičena le v primeru, da banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji.
 • V primeru postopnega zmanjševanja obveznosti kreditojemalca, za izpolnitev katere odgovarja kot porok Republika Slovenija, se sorazmerno zmanjšuje tudi obveznost Republike Slovenije kot poroka.

 

Več informacij na najdete tukaj.