Posojila za financiranje poslovanja MSP (MSP 9)

23.06.2020

Cilj SID banke je podpreti slovenska podjetja in jim olajšati poslovanje v času, ko se soočajo s posledicami epidemije COVID-19.

Posojila je mogoče pridobiti neposredno pri SID banki in so na voljo samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam, ki sredstva kredita lahko namenijo financiranju:

  • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
  • nabavne vrednosti materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
  • stroškov dela instroškov ter povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika.  

Glavne prednosti financiranja:

  • kredit v višini 100.000 € do 7.000.000 €
  • ugodna obrestna mera, nižja od tržnih in odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj
  • ročnost od 2 do 12 let (moratorij do 1/2 ročnosti kredita)
  • do 85 % financiranje upravičenih stroškov
  • sprejemljive vse vrste zavarovanj