Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

19.02.2021

Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere  lahko podjetja najemajo skozi vso leto, pridobijo pa jih  lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le - teh je zelo hitra.

Podjetjem so na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

  • zaščita intelektualne lastnine
  • certifikati kakovosti
  • internacionalizacija (npr. sejmi v tujini, tržne raziskave,…)
  • digitalizacija in omogočitvene tehnologije (npr. digitalne kompetence, digitalni marketing,…).

Na pozive za vavčerje se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, imajo na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega in imajo poravnane finančne obveznosti (niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

Podjetja  lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobijo sofinanciranje v višini max. 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, je manjša od 9.999,00EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000,00 EUR na leto.

Za vsak vavčer oziroma skupino vavčerjev je na spletni strani SPS in v uradnem listu RS objavljen javen poziv na osnovi katerega podjetje odda vlogo, katera je zelo poenostavljena. Prijaviteljem je na voljo tudi brezplačna pomoč pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev ter strokovne informacije o posameznem javnem pozivu pri svetovalcih na vseh SPOT točkah v vseh 12 statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Več informacij