Drugi javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2022

16.09.2022

Občina Pivka objavlja drugi javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2022. Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje podjetništva, namenjen pa je pospeševanju priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje oziroma čistilno napravo, ki je del javne infrastrukture.

Po razpisu se tako subvencionira del stroškov ureditve čiščenja in odvajanja odpadnih voda tistim subjektom, ki so v preteklosti čiščenje in odvajanje odpadnih voda zagotavljali s svojo čistilno napravo.

Upravičenci do pomoči po tem razpisu so podjetja, in sicer samostojni podjetniki posamezniki, mikro, majhna, srednja in velika podjetja oziroma drugi poslovni subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občine Pivka, ter imajo oziroma so imeli na območju občine Pivka urejeno čiščenje in odvajanje komunalnih odpadnih voda s čistilno napravo, ki ni starejša od 10 let, ter katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

Rok za oddajo vlog je 5. oktober 2022.

Povezava na razpis: https://www.pivka.si/objava/676016