Etični kodeks za lokalne vodnike

15.05.2023

Regijska destinacijska organizacija Postojnska jama-Zeleni kras je sprejela Etični kodeks lokalnih turističnih vodnikov, turističnih agencij in organizatorjev potovanj za destinacijo Zeleni kras, ki so ga podpisali vsi župani Primorsko-notranjske regije.

Etični kodeks destinacije je namenjen v prvi vrsti lokalnih vodnikom, ki predstavljajo prvi stik z obiskovalci. S svojim delom in vedenjem obiskovalcem predstavljajo našo destinacijo in skrbijo za sožitje lokalne skupnosti in obiskovalcev ter spodbujajo trajnostno naravnavn odnos do destinacije. 

Da bi se svoje pomembne vloge še bolj zavedali, smo pripravili smernice, ki sledijo evropskim standardom, slovenski zakonodaji, nacionalnemu kodeksu za turistične vodnike in strategiji razvoja trajnostnega turizma Zeleni kras:

DELUJEM V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN POKLICNO ETIKO

Delo opravljam odgovorno in profesionalno. Seznanjen sem z veljavno zakonodajo in sledim njenim spremembam. Turistično vodenje izvajam na območju, za katerega mi je bila izdana licenca. Pri svojem delu upoštevam poklicno etiko.

ZAGOTAVLJAM NAJVIŠJO KAKOVOST OPRAVLJENIH STORITEV

Z namenom zagotavljanja kakovostnega vodenja se redno izobražujem (tuji jeziki, tehnike vodenja, psihologija gosta, različna tematska področja …), izpopolnjujem veščine turističnega vodenja in sledim trendom v turizmu, predvsem trajnostnim. Povezujem se in sodelujem z drugimi turističnimi vodniki, s katerimi si izmenjujem izkušnje in dobre prakse.

ZAUPNE INFORMACIJE OBRAVNAVAM SKRBNO IN ETIČNO

Spoštujem uredbo o varstvu osebnih podatkov. Pridobljenih zaupnih informacij ne uporabljam v svojo korist in jih ne izdajam tretjim osebam.

POSREDUJEM TOČNE, NEPRISTRANSKE IN AKTUALNE INFORMACIJE

Posredujem preverjene informacije, ki jih dopolnim z aktualnimi in jih prilagodim željam in interesom obiskovalcev.

SPOŠTUJEM SVOBODO POSAMEZNIKA

Spoštujem svobodo, dostojanstvo, kulturne razlike, verovanja in prepričanja posameznikov. Lokalne navade in posebnosti ter družbene norme predstavljam na primeren in spoštljiv način in svetujem glede primernega obnašanja.

PRITOŽBE REŠUJEM MIRNO IN UČINKOVITO, V SKLADU S SVOJIMI PRISTOJNOSTMI

Obiskovalcem omogočim, da izrazijo svoje mnenje o vodenju ali programu in upoštevam njihove povratne informacije. V primeru spora ukrepam mirno in učinkovito ter pazim, da ščitim interese vseh vpletenih.

SKRBIM ZA VAROVANJE NARAVNEGA OKOLJA

Obiskovalcem nudim informacije o pomenu zaščite rastlinstva, živalstva in naravne dediščine. Svetujem jim, kako primerno ravnati v primeru stika s prostoživečimi živalmi. Predstavim jim zavarovana območja v destinaciji Zeleni kras in pravila obnašanja, ki veljajo v njih.

ZAGOTAVLJAM PRIMERNO RAVNANJE Z ODPADKI

Obiskovalce seznanim s pravili glede ravnanja z odpadki: zmanjševanje, pravilno ločevanje in odnašanje iz narave. Opozorim jih na pomembnost ohranjanja čistega okolja. Odsvetujem jim uporabo plastike za enkratno uporabo in predlagam okolju prijazne možnosti.

OHRANJAM KULTURNO DEDIŠČINO

Obiskovalce izobražujem o pomenu ohranjanja nesnovne in snovne kulturne dediščine v destinaciji in jim svetujem glede obnašanja v naseljih, kulturnih in verskih objektih.

SPODBUJAM PITJE VODE IZ PIPE

Obiskovalce seznanim z dejstvom, da je voda v Sloveniji odlične kakovosti. Poskrbim, da imajo gostje dovolj priložnosti, da si z vodo napolnijo svoje steklenice za večkratno uporabo.

PROMOVIRAM TRAJNOSTNO IN LOKALNO PONUDBO

Obiskovalce spodbujam, da izberejo trajnostne namestitve, lokalna doživetja in kulinarično ponudbo ter avtentične spominke, ki jih izdelujejo lokalni mojstri. Trajnostne namestitve nosijo znak Slovenia Green Acommodation, kakovostne lokalne izdelke in pridelke ter storitve pa prepoznajo po znaku Zeleni kras, ki je kolektivna blagovna znamka regije.

SPREMLJAM IN PREDSTAVLJAM TRAJNOSTNE POBUDE V DESTINACIJI

Seznanim jih z Zeleno shemo slovenskega turizma ter kaj za destinacijo in obiskovalce pomeni znak Slovenia Green. Poznam trajnostne pobude in dosežke destinacije ter jih na zanimiv in pozitiven način predstavim obiskovalcem.