ForBioEnergy

Program

Interreg Mediteran

Področje

Gospodarstvo | Okolje in varovanje narave

Opis

ForBioEnergy, program Mediteran, je projekt, namenjen povečanju rabe gozdne biomase v smislu priložnosti za trajnostni razvoju zavarovanih območjih južne Evrope (Natura 2000). Predstavlja odlično priložnost povečanje deleža energije, pridobljene iz trajnostnih virov kot je biomasa, kar hkrati prispeva k aktivni ublažitvi, še posebej v Sredozemskem prostoru opaznih podnebnih sprememb.

Pomemben del gozdov v Sredozemlju leži v zavarovanih območjih in čeprav predstavljajo veliko priložnost za pridobivanje obnovljivih virov energije iz biomase, omejitve rabe v smislu pridobivanja biomase na teh območjih ovirajo razvoj sektorja.

Splošni cilj projekta je spodbujanje razvoja oziroma vzpostavitev verige rabe lesne biomase iz zavarovanih območij v energetske namene, kot enega od vidikov trajnostnega razvoja in spodbujanja gospodarstva na lokalni ravni. Preko projektnih aktivnosti bomo iskali transnacionalne rešitve za zmanjšanje ovir za razvoj te vrednostne verige, še posebej tistih, vezanih na možnosti odvzema biomase. Vse čas je rdeča nit tudi skrb za ohranjanje habitatov v ugodnem stanju, preko regulacije količine odvzema in skrbi za ohranjanje biotske pestrosti zavarovanih območij.

Projekt je sofinanciran s strani programa Mediteran, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

V obeh zavarovanih območjih, ki sta v projekt vključeni v Sloveniji, so prisotne obsežne gozdne površine in površine v zaraščanju, kjer je veliko lesa primernega za uporabo v energetske namene. Tekom projekta želimo, v sodelovanju z upravljavci omenjenih zavarovanih območji, poiskati načine kako spodbuditi pridobivanje in rabo lesa v energetske namene.

V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 4 evropskih držav:

Italija:

-      Sicily Region - Councillorship for Agriculture, Rural Development and Mediterranean Fishing Regional, Department for the Rural and Territorial Development (vodilni partner)

-      Municipality of Petralia Sottana

-      EnviLand Ltd.

Slovenija:

-      Gozdarski inštitut Slovenije

-      Regionalna razvojna agencija Zeleni kras

Španija:

-      The Forestry Municipalities Association of Comunitat Valenciana

-      Valencia Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Shipping

Hrvaška:

-      Zadar County

-      Public institution Nature Park Velebit

Kontakti:

dr. Dunja Mahne

dunja@rra-zk.si

+386 5 72 12 239

 

Povezava na spletno stran projekta: 

https://forbioenergy.interreg-med.eu/