Pet javnih razpisov s področja čebelarstva

28.06.2021

  1. Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021

V okviru ukrepa subvencioniranje vzreje če­beljih matic se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic. Upoštevajo se podatki o vpisanih čebeljih maticah v izvorno rodovni­ško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa. Višina razpisanih sredstev je 70.000 evrov.

Rok za oddajo vloge je 16.7.2021

 

2. Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021

Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov so v skladu s 14.e členom Uredbe, stroški nakupa novih didaktičnih pripomočkov, in sicer:

– 3D-model povečane čebele, velikosti najmanj 1 m, z video vsebinami;

– slikovni sati z utežmi;

– anatomski modeli notranjosti čebele in posame­znih delov čebeljega telesa;

– kovček/omara za didaktične pripomočke;

– preparat herbarij medovitih rastlin;

              – modeli čebele, velikosti najmanj 15 cm, v tehniki tridimenzionalnega tiska.

Višina razpisanih sredstev znaša 50.000 evrov. Rok za oddajo vloge je 31.7.2021.

 

3. Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021

Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Slove­niji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

                Višina razpisanih sredstev je 23.000 evrov. Rok za oddajo vloge je 16.7.2021.

 

4. Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021

 Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pašnih redov, če:

– je registrirano čebelarsko društvo;

– ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skla­du s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelar­ski pašni red in program napovedi medenja (veljavna odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu);

– ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.

                Višina razpisanih sredstev je 15.000 evrov. Rok za oddajo vloge je 16.7.2021.

 

5. Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020–2022

Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa osnovne opreme, potrebne za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, so stroški nakupa nove opreme.

Komplet osnovne opreme, potrebne za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, sestavlja:

1.      1 naprava HPLC s pripadajočo opremo in računalniškim programom ter z RI, DAD in ECD detektorjem, primerna za analizo sestave medu in mane oziroma nektarja;

2.      35 hišic s kovinsko lestvijo in kovinskim podstavkom v velikosti, ki ustreza dimenzijam 1 kosa opreme iz 3. in 4. točke tega odstavka;

3.      35 AŽ-panjev, 11+3-satni s testnim vložkom;

4.      35 tehtnic z vremensko postajo, ki mora omogočati sporočanje meritev po SMS-sporočilih ali spletni aplikaciji in ki omogoča povezovanje v sistem opazovalno-napovedovalne službe medenja.

                Višina razpisanih sredstev je 148.000 evrov. Rok za oddajo vloge je 31.7.2021.