Sprejeta Strategija razvoja turizma v destinaciji Zeleni kras 2022-2027

16.03.2023

Strategija za prihodnje petletno obdobje postavlja prioritete na petih glavnih področjih delovanja:

  • Regijski produkti in sistemska podpora obiskovalcem
  • Sodelovanje z deležniki v destinaciji
  • Sistemska podpora turističnim ponudnikom
  • Znamka Zeleni kras in
  • Trženje in prodaja

Strategija vzpostavlja štiri nosilne produkte destinacije: Kulinarika, Doživetja narave, Aktivnosti na prostem in Krožna potovanja.

Destinacija se je v preteklih letih najbolj osredotočala na razvoj doživetij narave, v katerih so prevladovali elementi narave: gozd, živali, kras. Novo pozicioniranje regije bo znova vključevalo pomen njene strateške lege in bo tako združevalo tri elemente (gozdnati) kras, strateško lego in trajnostni razvoj.

V okviru doslej najbolj razvitega produkta Doživetja narave bomo iskali inovativne trajnostne rešitve, ki bodo povečevale dodano vrednost produkta in zagotavljale ravnovesje med uporabo in ohranjanjem narave. Nadaljevali bomo s trženjem produkta Explore the Wondernature in v okviru tega okrepili sodelovanje z Gorskim kotarjem.

Produkt Aktivnosti na prostem bo še naprej podpiral razvoj pohodništva in kolesarstva v povezavi z obiski zanimivosti ob poti, pri čemer bo RDO prevzela večjo iniciativo za zagotavljanje dodatnih storitev (specializacijo), namenjenih kolesarjem in pohodnikom v zasebnem sektorju. Več pozornosti bo namenjene jamskemu trekingu in daljinskim pohodniškim potem.

V prepričanju, da so v regiji potenciali za ponudbo hrane, ki je v skladu s sodobnimi trendi, se je RDO odločila, da kulinariko opredeli kot produkt in ji nameni največjo pozornost. Koncept produkta Kulinarika temelji na stiku različnih kulinaričnih tradicij, ki izhajajo iz strateške lege regije, in pomeni nadgrajeno ponudbo vsakdanjih domačih jedi z uporabo lokalnih in sezonskih sestavin.

Produkt Krožna potovanja združuje naravne in kulturne ikone Zelenega krasa – jame in jezera na eni strani ter gradove in Park vojaške zgodovine na drugi strani. Cilj je na ponudbo obiska turističnih znamenitosti, ki so že prepoznane v svetovnem in nacionalnem merilu, vezati doživetja, ki sama po sebi niso motiv za prihod, omogočajo pa podaljšanje obiska v regiji.  

Strategija določa tudi ukrepe za izboljšanje sodelovanja RDO z upravljavci turizma na občinski ravni ter povezovanja s sorodnimi destinacijami in organizacijami na nacionalni ravni. Pomembni so ukrepi za podporo turističnemu gospodarstvu, ki stremijo predvsem k bolj odpornemu gospodarstvu, ki bo zmožno prilagajati se aktualnim razmeram. Dokument ponuja izhodišča za revidiranje destinacijske znamke Zeleni kras.

Z novo strategijo potrjujemo trajnostno usmeritev regije, h kateri so se zavezali tudi vodilni ponudniki v regiji in podpira nadaljevanje aktivnosti v Zeleni shemi slovenskega turizma.

Temu sledi tudi vizija razvoja turistične destinacije Zeleni kras, ki se glasi:

»Destinacija Zeleni kras se bo še naprej razvijala po načelih trajnostnega razvoja, z znanjem in inovativnostjo bo nadgrajevala turistično ponudbo, ki bo pripomogla h kakovosti življenja prebivalcev in ne bo ogrožala, temveč varovala in promovirala naravno okolje ter njegovo raznolikost. Destinacija bo znana prav po svojem odnosu do narave, prebivalci regije bodo nanjo ponosni, upravljavci bodo pri svojem delu strokovni, medsebojno naklonjeni in sodelovalni. Destinacija bo še naprej prepoznavna po svojih največjih atrakcijah, ki se jim bodo pridruževale močno razvite nove. Posebej bo nagrajevala ljubitelje narave in ohranjenih tradicij, ki si bodo zanjo in zase vzeli čas. Kakovost ponudbe se bo dvigala, prešla bo past nizkih cen in povečevanja obiska. Višalo se bo število gospodarskih subjektov, ki jim bo turizem predstavljal osnovno dejavnost in katerim bodo prihodki zadoščali za življenje ter omogočali razvoj dejavnosti.«

Da bi bili vsi ključni deležniki seznanjeni z usmeritvami, ukrepi in glavnimi aktivnostmi na področju turizma v regiji v naslednjih petih letih, bo RRA Zeleni kras strateški dokument v prihodnjih mesecih predstavila turističnim ponudnikom ter ostalim deležnikom Primorsko-notranjske regije.

Objava dokumenta Strategija razvoja turizma v destinaciji Zeleni kras 2022-2027