2. Čezmejna borza lokalnih ponudnikov Zeleni kras

28.03.2024

 

Po uspešni izvedbi in veliki odmevnosti 1. Čezmejne borze lokalnih ponudnikov, ki je bila organizirana marca lani, smo se predstavniki organizacij, pristojnih za razvoj in promocijo turizma destinacije Zeleni kras, odločili, da bo Čezmejna borza lokalnih ponudnikov postala glavni poslovni regijski dogodek turističnega sektorja. Čezmejna borza je združila strokovno javnost, ponudnike turističnih storitev in izdelkov, predstavnike kmetijskega sektorja in odločevalce ... Letošnji dogodek smo nadgradili s predstavitvijo in sodelovanjem turističnih ponudnikov iz celotne destinacije Zeleni kras in sosednjih destinacij Mediteransko-kraške Slovenije in Primorsko-goranske županije iz Hrvaške. Poleg osrednjega dogodka za poslovne partnerje je v okviru čezmejnega sodelovanja potekal tudi strokovni posvet o razvoju in povezovanju kmetijskega in turističnega sektorja.

 

Organizatorji RRA Zeleni kras, TIC Ilirska Bistrica, Notranjski regijski park, Enota turizem, Zavod znanje Postojna, OE turizem, Zavod za turizem Pivka, Zavod Snežnik, TIC Bloke in Društvo turističnih novinarjev Slovenije so k udeležbi povabili predstavnike turističnega sektorja (gostince, ponudnike nastanitev, lokalne turistične vodnike, turistične agencije in organizatorje potovanj, turistične novinarje in lokalne odločevalske strukture) z namenom mreženja in spoznavanja ponudbe v naši destinaciji in širši okolici.

 

Na 2. Čezmejni borzi lokalnih ponudnikov Zeleni kras so se v sredo, 27. marca 2023, v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, na stojnicah predstavili lokalni turistični ponudniki z obeh strani meje. Sodelovalo je 50 predstavnikov turističnih znamenitosti, turistično informacijskih centrov, nastanitvenih obratov, predstavnikov iz kmetijsko pridelovalnega sektorja (živinorejske kmetije, sadjarji, oljkarji, vinarji …) in lokalni turistični vodniki.

 

Ponudniki storitev namreč ugotavljajo, da se med seboj ne poznajo dovolj in ne vedo, katere izdelke lahko nabavijo od lokalnih ponudnikov in katere turistične storitve lahko priporočijo svojim gostom v neposredni bližini. Z organizacijo dogodka so organizatorji želijo prispevati k večji lokalni samooskrbi ter vzpostavljanju povezovanja med lokalnimi ponudniki.

 

Na strokovnem posvetu so sodelovali Dubravka Kalin iz Direktorata za turizem MGTŠ, Barbara Zmrzlikar iz Slovenske turistične organizacija, Nina Kenda iz Direktorata za strukturirano politiko in razvoj podeželja MKGP, Nedo Pinezič, svetovalec za razvoj destinacij in Dejan Iskra iz RDO Zelenega krasa. Izpostavili so pomen zavedanja lastne identitete prostora in kulture v kateri živimo, razvoja turističnih produktov, ki temeljijo na kulturni in naravni dediščini destinacije ter pomenu zavedanja o turizmu kot perspektivni gospodarski panogi obmejnega območja.

 

Strokovnemu posvetu je sledila predstavitev smernic delovanja LAS Med Snežnikom in Nanosom in LAS Notranjska, ki delujeta na področju destinacije Zeleni kras. LAS razpisi predstavljajo odlično priložnost za sofinanciranje razvojnih idej na področju turizma in kmetijstva. S predstavitvijo primerov dobrih praks iz Bele krajine so predstavniki turističnega razvoja Bele Krajine osvetlili proces vzpostavljanja kolektivne blagovne znamke Belokranjsko.

 

Strokovnemu delu je sledila poslovna borza s predstavitvijo razstavljavcev in spoznavanjem njihove ponudbe. Odzivi udeležencev borze so zelo pozitivni, vsi pozdravljajo organizacijo tovrstnih dogodkov, ki omogočajo spoznavanje in tesnejše povezovanje turističnih, kmetijskih in javnih organizacij na področju upravljanja destinacij.

 

Maja Uljan, direktorica TIC Ilirska Bistrica: »Veseli me, da smo se ponovno zbrali v Ilirski Bistrici na čezmejni poslovni borzi. Ta dogodek ni le priložnost za predstavitev bogate ponudbe naše turistične destinacije, ampak je tudi simbol naše predanosti čezmejnemu sodelovanju. Z angažmajem za čezmejno sodelovanje, ta dogodek odpira nove poti za rast in razvoj, krepi medsebojno razumevanje in spodbuja trajnostno povezanost med lokalnimi ponudniki preko meja. Prepričana sem, da bo ta in prihodnje čezmejne poslovne borze dale močan zagon večjemu sodelovanju in vzpostavljanju novih, trajnih povezav med udeleženci iz različnih regij.«

 

Dejan Iskra, RRA Zeleni kras: »Veseli me, da smo s skupnimi močmi vseh zavodov za turizem destinacije Zeleni kras izpeljali uspešen poslovni dogodek na področju turizma. S tovrstnimi aktivnostmi krepimo prepoznavnost turizma kot perspektivne panoge v regiji ter vzpostavljamo možnosti za sodelovanje med različnimi ponudniki iz naše in sosednjih regij.«

 

 

Organizatorji:

  • RRA Zeleni kras (za dodatne informacije se obrnite na info@zelenikras.si)
  • TIC Ilirska Bistrica
  • Notranjski regijski park, Enota turizem
  • Zavod znanje Postojna, OE turizem
  • Zavod za turizem Pivka
  • Zavod Snežnik
  • TIC Bloke
  • Društvo turističnih novinarjev Slovenije