O RRA

O RRA Zeleni kras

RRA Zeleni kras, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

Predstavljamo operativno strukturo, ki nudi razvojno, organizacijsko-tehnično in strokovno podporo razvoju regije z naslednjimi storitvami:

 • priprava, izvajanje in spremljanje projektov,
 • usposabljanje javnega in zasebnega sektorja za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih sredstev,
 • koordinacija med vsemi odgovornimi subjekti za regionalni razvoj,
 • svetovanje in izobraževanje,
 • informiranje, komuniciranje in promocija regije.

RRA Zeleni kras, d.o.o. deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva tudi na trgu. V okviru RRA Zeleni kras, d.o.o. so vzpostavljene tri organizacijske enote:

RRA Zeleni kras, d.o.o. opravlja naslednje naloge:

 • opravlja storitve s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne politike;
 • pospešuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem področju;
 • opravlja svetovanja in pospešuje razvoj malega gospodarstva;
 • vodi štipendijsko shemo za Primorsko-notranjsko regijo;
 • svetuje na področju inovacij in tehnološkega razvoja;
 • pripravlja, koordinira in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa;
 • izvaja programe usposabljanj;
 • izvaja druge aktivnosti za razvoj regije.

RRA opravlja tudi ostale poslovne storitve.

RRA kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju predstavlja stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami, občinami, podjetji in drugimi nacionalnimi in regionalnimi institucijami. Večkrat je delovala tudi kot partner v mednarodnih projektih (npr. znotraj programov INTERREG III A, INTERREG III B, MEDITERAN), pri čemer je imela tudi vlogo vodilnega partnerja. Kot regionalna institucija, ki med drugim promovira principe trajnostnega razvoja, je usmerjena v promocijo in implementacijo transnacionalnih in medregionalnih projektov ter projektov za čezmejno sodelovanje, pri čemer je še posebej poudarjena skrb za varovanje okolja.