Pridobitev pravice do uporabe znamke

Pridobitev pravice do uporabe znamke Zeleni kras in nadzor nad njeno uporabo določa Pravilnik o uporabi znamke »Zeleni kras«, ki ga je potrdil Svet Notranjsko-kraške regije na 39. seji dne 13. aprila 2010. Pravico do uporabe znamke lahko pridobijo:

  • javne institucije in nevladne organizacije z geografskega območja znamke,
  • pravne ali fizične osebe, ki imajo svojo dejavnost registrirano in jo opravljajo na geografskem območju znamke v skladu z veljavno zakonodajo, 
  • pravne ali fizične osebe, ki imajo svojo dejavnost registrirano izven geografskega območja znamke, vendar jo opravljajo na geografskem območju znamke v skladu z veljavno zakonodajo ter
  • kmetije/čebelarstva, ki na geografskem območju znamke opravljajo osnovno kmetijsko dejavnost ali imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Prosilci oddajo vlogo za pridobitev pravice na ustreznem veljavnem obrazcu  (Obrazec za pridobitev pravice do uporabe znamke Zeleni kras (za fizične in pravne osebe)Obrazec za pridobitev pravice do uporabe znamke Zeleni kras (za kmetije/čebelarstva) in  Obrazec za pridobitev soglasja za uporabo znamke (za javne institucije in nevladne organizacije). Pri odobritvi vlog pravnih in fizičnih oseb ter kmetij in čebelarjev bo skrbnik znamke upošteval Pravilnik o uporabi znamke Zeleni kras, pri odobritvi vlog javnih inštitucij in nevladnih organizacij z geografskega območja pa le izpolnitev Obrazca za pridobitev soglasja za uporabo znamke. Občine, ki so del geografskega območja znamke Zeleni kras, so iz tega procesa izvzete. Skrbnik znamke jim bo avtomatično podelil pravico do uporabe znamke, občine se bodo morale udeležiti le izobraževanja o uporabi znamke Zeleni kras.

Za uporabo znamke Zeleni kras lahko zaprosi kmetija, čebelar, fizična ali pravna oseba, ki deluje ali ima registrirano dejavnost na geografskem območju Zeleni kras in ki je registrirana za dejavnost, za katero je registrirana znamka. Za uporabo znamke Zeleni kras lahko zaprosi tista javna institucija ali nevladna organizacija, ki deluje na geografskem območju Zelenega krasa. Natančni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kmetije, čebelarji ter pravne in fizične osebe, so definirani v Pravilniku za uporabo znamke Zeleni kras. Za javne institucije ali nevladne organizacije v pravilniku niso zapisani posebni pogoji, vendar ima skrbnik znamke diskrecijsko pravico, da jim na podlagi vložene prošnje soglasja za uporabo znamke ne izda, če presodi, da to ne bi bilo primerno. Občine z geografskega območja znamke Zeleni kras avtomatično pridobijo pravico do uporabe znamke Zeleni kras, se pa morajo udeležiti izobraževanja o uporabi znamke Zeleni kras.

Uporabo znamke Zeleni kras s strani upravičencev, katerim je bila podeljena pravica do uporabe znamke Zeleni kras, nadzoruje skrbnik znamke. Skrbnik ima pravico, da odvzame pravico do uporabe znamke upravičencu, ki krši pravila uporabe znamke. Pravica do uporabe znamke se podeli za obdobje treh let od datuma odločbe, s katero je bila prosilcu podeljena pravica do uporabe znamke, vendar ne več kot za napovedano količino blaga oz. izdelkov, ki se bodo prodajali pod znamko. Izjema so občine, kjer je pravica časovno neomejena, v kolikor se ne krši pravil uporabe znamke. Pravica do uporabe znamke je za upravičence brezplačna.