Priprava projektne dokumentacije

Svetovalci na RRA Zeleni kras poskrbimo za pripravo strokovne projektne dokumentacije.  Pri temu gre za obvezne dokumente, ki so običajno potrebni pri oddaji projektnih vlog:

 • POSLOVNI NAČRT

Poslovni načrt je uradni pisni dokument, ki vsebuje poslovne cilje, metode za doseganje teh ciljev in časovni okvir, v katerem je treba doseči te cilje. Opisuje tudi naravo posla, osnovne informacije o organizaciji, finančne projekcije organizacije in strategije, ki jih namerava izvajati za doseganje zastavljenih ciljev. Ta dokument v celoti služi kot osnovni načrt, ki zagotavlja usmeritev razvoja poslovne ideje.

Poslovni načrti so pogosto potrebni za pridobitev bančnega posojila ali druge za druge vrste financiranja

 • INVESTICIJSKI PROGRAM

Investicijski program je ključni dokument, ki je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev.

Investicijski program obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto poslovne ideje, ki temelji na naslednji dokumentaciji:

 • najmanj idejnem projektu po zakonu, ki ureja graditev objektov oziroma drugi idejni rešitvi kot tehnični, tehnološki ali drugi podlagi za pripravo investicijskega programa, ki mora vsebovati vse potrebne prvine in ugotovitve za čim realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije;
 • prostorskih aktih v primerih prostorskih ureditvenih pogojev (z opredeljenimi zahtevami za investicije, ki se nanašajo na optimalno varianto);
 • tehnično-tehnološkem projektu s specifikacijo opreme;
 • geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih, ekoloških in drugih raziskavah ter analizah;
 • dokazljivih virih financiranja.

Investicijski program je sestavljen iz več sklopov, obvezna vsebina vključuje uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev investicijskega programa, namena in ciljev investicijskega projekta ter povzetkom iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma predinvesticijske zasnove s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb (do priprave investicijskega programa);

 

 • DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije.

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje najmanj naslednje podatke:

 • navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije, z žigi in podpisi odgovornih oseb;
 • analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero;
 • opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami;
 • predstavitev variant;
 • opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov (za vse faze, če je predvidena delitev projekta) po stalnih cenah in tekočih cenah (če je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta), prikazano posebej za upravičene in preostale stroške in navedbo osnov za oceno vrednosti (najmanj na podlagi analize vrednosti že izvedenih investicij oziroma drugih verodostojnih izhodišč);
 • opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo (predhodna idejna rešitev ali študija, opis lokacije, okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe, varstvo okolja, kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo, predvideni viri financiranja in drugi viri), skupaj z informacijo o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta;
 • ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije s časovnim načrtom.

 

 • ANALIZA STANJA

Za analizo stanja naredimo trenutni posnetek stanja, v katerem se neka poslovna ideja ali podjetne trenutno nahaja. Tovrstni pregled nam ponuja osnovo, na kateri lahko gradimo in predstavlja vpogled v širši kontekst časa, prostora in splošne klime.

 • EVALVACIJSKA POROČILA

Poročilo o vrednotenju (evalvacijo poročilo) je ključni proizvod procesa ocenjevanja uspešnosti izvedenih aktivnosti bodisi na nivoju projekta ali poslovne ideje. Glavni namen poročila je zagotoviti pregledno podlago odgovornosti za rezultate ter uporabe le teh za izboljšanje in rast v prihodnje.

 • BENCHMARKING (PRIMERJALNE) ŠTUDIJE

Primerjalna (benchmarking) študija je analiza primerjanja poslovnih procesov in meritev uspešnosti najboljšimi praksami v drugih podjetjih. Posamezni deli, ki se običajno merijo, so kakovost storitve in produkta, čas in optimizacija stroškov.

Primerjalna študija se uporablja za merjenje uspešnosti z uporabo posebnega kazalnika ki se nato primerja z drugimi sorodnimi podjetji ali ponudniki storitev.

Ta proces se uporablja tudi v upravljanju, v katerem organizacije ocenjujejo različne vidike svojih procesov v povezavi s postopki podjetij z najboljšimi praksami. To organizacijam omogoča, da razvijejo načrte o tem, kako izboljšati ali prilagoditi posebne najboljše prakse, običajno z namenom povečanja uspešnosti. Primerjava je lahko enkraten dogodek ali stalni proces, v katerem organizacije nenehno poskušajo izboljšati svoje prakse in poslovanje.

 • SWOT in PEST ANALIZA

SWOT analiza je sestavljena iz pregleda štirih elementov in sicer: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Tovrstna analiza nam omogoča, da spoznamo notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovne ideje in njene izvedbe. S popolnim pregledom se lažje strateško odločimo kako bomo nadaljevali z našim razvojem.

PEST analiza (analiza političnih, ekonomskih, sociološko-kulturnih in tehnoloških dejavnikov) predstavlja model zunanjih dejavnikov makro okolja, ki se uporablja za analiziranje poslovnega okolja v okviru strateškega upravljanja. Uporabna je pri izvajanju strateške analize, pri raziskavah trga ter pri pripravi poslovnih načrtov. Je strateško orodje, ki omogoča razumevanje rasti ali upada trgov, poslovnega položaja podjetja, njegovega potenciala za rast ali smeri, v kateri naj se razvija delovanje podjetja.