Gospodarstvo

RRA Zeleni kras, d.o.o. želi vzpostaviti tesnejše sodelovanje s podjetji na področju Primorsko-notranjske regije in širše. Pri tem izhaja iz v Regionalnem razvojnem programu Primorsko-notranjske regije 2014-2020 zastavljene prioritete »Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest«.

V Primorsko-notranjski regiji smo usmerjeni v iskanje tistih priložnosti, ki prispevajo k spodbujanju gospodarskega razvoja, tako na sektorski kot tudi organizacijski ravni, s ciljem povečevanja dodane vrednosti regijskega gospodarstva in posledično konkurenčnosti v nacionalnem in mednarodnem, globalnem okviru. Pri tem je posebna pozornost namenjena ohranjanju, razvoju in ustvarjanju novih delovnih mest, v okviru že obstoječih podjetij, pa tudi v na novo nastajajočih perspektivnih panogah.

V okviru te prioritete smo usmerjeni v ustvarjanje ugodnega okolja za razvoj, ki predpostavlja intenzivno sodelovanje in povezovanje med pomembnimi razvojnimi akterji v regiji. Spodbujamo in aktivno sodelujemo v iniciativah, ki zagotavljajo povezovanje med institucijami znanja in gospodarstvom, krepimo inovacijsko miselnost in inovacijsko kulturo, na ravni družbe in na ravni organizacij, prizadevamo si za družbeno odgovorno delovanje podjetij ter za promocijo in krepitev podjetniške miselnosti.

Z namenom uresničevanja tako zastavljenih ciljev smo v RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 izoblikovali štiri ukrepe:

  • podpora za rast gospodarstva
  • infrastruktura za potrebe gospodarstva
  • spodbujanje razvoja, raziskovanja in inovativnosti
  • spodbujanje podjetništva

Poleg skrbi za razvoj na sistemski ravni celotne regije na RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi sami izvajamo vrsto podpornih storitev za aktualne in bodoče podjetnike. Pomagamo pri oblikovanju poslovne ideje, iskanju ustreznega vira za njeno financiranje in za financiranje ostalih aktivnosti podjetij, prav tako pa tudi pri prijavi na ustrezen razpis.

Oblikovali smo Center za inovativnost in razvoj, kjer aktivnosti usmerjamo v krepitev regijskega inovacijskega ekosistema. Razvojno usmerjene posameznike, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne organizacije ter nevladne organizacije spodbujamo k razumevanju inovacij, ozaveščanju o lastnem in širšem družbenem razvoju ter krepitvi njihovih  kompetenc za inovativnost in podjetništvo.

Sodelavci agencije razpolagamo s široko paleto strokovnih znanj, na nas se lahko obrnete po pomoč glede vprašanj povezanih s človeškimi viri, vodenjem vaše organizacije ter projektnim vodenjem, odnosi z javnostmi itd.