Gospodarstvo

RRA Zeleni kras, d.o.o. želi vzpostaviti tesnejše sodelovanje s podjetji na področju Primorsko-notranjske regije in širše. Pri tem izhaja iz v Regionalnem razvojnem programu Primorsko-notranjske regije 2014-2020 zastavljene prioritete »Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest«.

V Primorsko-notranjski regiji smo usmerjeni v iskanje tistih priložnosti, ki prispevajo k spodbujanju gospodarskega razvoja, tako na sektorski kot tudi organizacijski ravni, s ciljem povečevanja dodane vrednosti regijskega gospodarstva in posledično konkurenčnosti v nacionalnem in mednarodnem, globalnem okviru. Pri tem je posebna pozornost namenjena ohranjanju, razvoju in ustvarjanju novih delovnih mest, v okviru že obstoječih podjetij, pa tudi v na novo nastajajočih perspektivnih panogah. V okviru te prioritete bomo usmerjeni tudi v ustvarjanje ugodnega okolja za razvoj, ki predpostavlja intenzivno sodelovanje in povezovanje med pomembnimi razvojnimi akterji v regiji. Tako bomo spodbujali iniciative, ki zagotavljajo povezovanje med institucijami znanja in gospodarstvom, krepitev inovacijske miselnosti in inovacijske kulture, na ravni družbe in na ravni organizacij, družbene odgovornosti podjetij ter nenazadnje promocijo in krepitev podjetniške miselnosti.

Z namenom uresničevanja tako zastavljenih ciljev smo v RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 izoblikovali štiri ukrepe:

  • podpora za rast gospodarstva
  • infrastruktura za potrebe gospodarstva
  • spodbujanje razvoja, raziskovanja in inovativnosti
  • spodbujanje podjetništva

V skladu tem na RRA Zeleni kras, d.o.o. nudimo vrsto podpornih storitev za aktualne in bodoče podjetnike. Pomagamo pri oblikovanju poslovne ideje, iskanju ustreznega vira za njeno financiranje in za financiranje ostalih aktivnosti podjetij, prav tako pa tudi pri prijavi na ustrezen razpis.

Sodelavci agencije razpolagamo s široko paleto strokovnih znanj, na nas se lahko obrnete po pomoč glede vprašanj povezanih s človeškimi viri, vodenjem vaše organizacije ter projektnim vodenjem, odnosi z javnostmi itd.