Regionalni razvojni program

Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na ravni regije (NUTS 3). Predstavlja dogovor med regijskimi razvojnimi partnerji in državo o razvoju regije v posameznem programskem obdobju.

Namen priprave RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027 (RRP) je uskladiti razvojne cilje na identificiranih razvojnih področjih v regiji ter določiti instrumente in vire za njihovo uresničevanje.

Kako poteka priprava RRP?

Priprava RRP je določena z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in 78/15), na ravni regije postopek priprave vodi Razvojni svet Primorsko-notranjske regije, koordinira pa RRA Zeleni kras, d.o.o. Postopek priprave RRP zajema naslednje faze:

1. Potrditev Programa priprave RRP: dne 18. 9. 2018 je Razvojni svet Primorsko-notranjske regije potrdil Program priprave RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027 (sklepi št. 5/20-2018, 6/20-2018 in 7/20/2018).

2. Priprava strateškega in programskega dela RRP: skladno z Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021-2027,Cilji, usmeritvami in instrumenti regioinalne politike ter strateškimi izhodišči prostorskega razvoja za pripravo regionalnih razvojnih programov 2021–2027 ter Usmeritvami za pripravo strateških delov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021-2027 s področja prostorskega in urbanega razvoja za Primorsko-notranjsko razvojno regijo smo na RRA Zeleni kras:

  • pripravili analizo uresničevanja ciljev aktualnega RRP ter analizo stanja v Primorsko-notranjski regiji;
  • organizirali Regijski posvet o razvojnih potencialih Primorsko-notranjske regije v obdobju od 2021 do 2027, kjer smo skupaj z regijskimi deležniki, člani odborov Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije in ostalimi zainteresiranimi opredelili ključne razvojne izzive in razvojne potenciale Primorsko-notranjske regije;
  • na tej osnovi pripravili Osnutek strateškega dela RRP, ki smo ga MGRT posredovali dne 30. 12. 2019. Osnutek vključuje izhodišča za nadaljnjo razpravo pri pripravi celovitega RRP, ta pa poleg strateškega dela vključuje tudi ključne regijske razvojne projekte. Tako natančnejša opredelitev strateškega kot oblikovanje programskega dela RRP se predvideva v letu 2020, najkasneje do 30. 11. 2020.  
     

3. Usklajevanje RRP na regionalni in nacionalni ravni: po oddaji osnutka strateškega dela RRP je MGRT koordiniral uskladitev RRP s sektorskimi razvojnimi načrti. Posamezna ministrstva so predložila mnenja o skladnosti RRP, na osnovi katerih je potekalo tudi prilagajanje RRP na regionalni ravni. Na enak način je potekalo tudi usklajevanje programskih delov RRP. 

4. Potrditev RRP: po prejemu pozitivnega mnenja s strani MGRT na celoten dokument RRP, sta slednjega potrdila še Razvojni svet Primorsko-notranjske regije in Svet Primorsko-notranjske regije, dne 22. 6. 2022 (sklep št. 3/4-2022, sklep št. 3/102-2022). S tem se je postopek priprave RRP zaključil. 

 

Dokumenti