Gospodarstvo in človeški viri

GOSPODARSTVO

RRA Zeleni kras, d.o.o. želi vzpostaviti tesnejše sodelovanje s podjetji na področju Primorsko-notranjske regije in širše. Pri tem izhaja iz v Regionalnem razvojnem programu Primorsko-notranjske regije 2021-2027 zastavljene razvojne prioritete »Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije«.

Za regijsko gospodarstvo je značilna sicer tradicionalno usmerjena, a močna industrija, še posebej na področju kovinarstva in orodjarstva. Regija se še vedno sooča s skromno razvojno-raziskovalno dejavnostjo, vendar je hkrati zaznati tudi prebujajočo se podjetniško aktivnost, ki je delno povezana tudi z okrepljeno infrastrukturo za podporo podjetništvu. Krepitev gospodarstva je med ključnimi prioritetami Primorsko-notranjske regije, cilji te prioritete pa so:

 • izboljšati konkurenčnost regijskega gospodarstva, še posebej s krepitvijo novih, perspektivnih panog in preobrazbo obstoječih dejavnosti skladno trajnostnimi usmeritvami v zeleno in digitalno,
 • nadalje spodbuditi razvoj podjetništva, tako z dvigom inovativnosti podjetnikov kot s krepitvijo podpornega okolja za podjetništvo,
 • spodbuditi razvojno-raziskovalne aktivnosti v regijskih podjetjih, preko spodbud podjetjem in
 • preko krepitve povezovanja med podjetji in institucijami znanja,
 • okrepiti podporo gospodarstvu na področju internacionalizacije podjetij in privabljanja (tujih) investicij,
 • ohraniti in razviti kakovostne kadre za potrebe gospodarstva,
 • spodbuditi razvoj in izkoristiti potencial lesno-predelovalne panoge,
 • zagotavljati trajnostni razvoj destinacije, okrepiti promocijo in razvoj turistične ponudbe.

 

Z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev smo v RRP Primorsko-notranjske regije 2021-2027 izoblikovali ukrepe:

 • konkurenčno gospodarstvo
 • trajno gospodarstvo
 • podporno okolje za gospodarstvo
 • razvoj kadrov za potrebe gospodarstva
 • internacionalizacija regije
 • trajnostno upravljanje destinacije Zeleni kras

 

Poleg skrbi za razvoj na sistemski ravni celotne regije na RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi sami izvajamo vrsto podpornih storitev za aktualne in bodoče podjetnike. Pomagamo pri oblikovanju poslovne ideje, iskanju ustreznega vira za njeno financiranje in za financiranje ostalih aktivnosti podjetij, pri prijavi na ustrezen razpis. Na nas se lahko obrnete po pomoč glede vprašanj povezanih z registracijo dejavnosti, interpretacijo pravnih predpisov in davčnih vidikov poslovanja, pregledu financ podjetja itd.

 

ČLOVEŠKI VIRI

Primorsko-notranjska regija prepoznava potencial človeških virov zlasti v relaciji do povečevanja konkurenčnosti gospodarstva. Razvoj kadrov za potrebe gospodarstva predstavlja pomemben ukrep za dosego ciljev prioritete gospodarskega razvoja.

Cilji ukrepa Razvoj kadrov za potrebe gospodarstva so sledeči:

 • zagotavljati usposobljeni kader za potrebe gospodarstva v regiji,
 • spodbuditi mlade v izobraževanje in usposabljanje za tehnične poklice ter razvoj kompetenc tehničnega kadra,
 • prilagajati obstoječa delovna mesta potrebam specifičnih ciljnih skupin (podaljševanje delovne dobe, spremenjena intenziteta dela, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja itd.),
 • spodbuditi nastanek novih delovnih mest.

 

Podobno kot večina slovenskih regij se tudi Primorsko-notranjska regija v vedno večji meri sooča z demografskim izzivom staranja prebivalstva ter priseljevanja, ki vpliva na vse več družbenih sistemov: izobraževanje, zdravstvo, socialo, kulturo. Vedno večji vpliv se kaže tudi v gospodarstvu, ki se sooča s pomanjkanjem ustrezne delovne sile, delno zaradi navedenega razloga, delno pa zaradi specifične geografske lege, ki omogoča hiter dostop do kar treh gospodarsko močnejših regij in dveh obmejnih območij.

Kot odgovor na opisano stanje se regija usmerja v krepitev kadrovskega potenciala s ciljem:

 • zagotoviti visoko usposobljeno delovno silo, prilagojeno potrebam regijskega gospodarstva,
 • zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno delo in življenje, prilagojene potrebam prebivalstva,
 • zagotoviti ustrezno socialno podporo ranljivim in marginaliziranim skupinam, z namenom dviga njihove socialne vključenosti in njihove aktivacije,
 • izkoristiti potencial izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja za razvoj kompetentnega, zadovoljnega, zdravega in opravilnega prebivalstva,
 • ohraniti zdravje prebivalstva Primorsko-notranjske regije, tako prek ustrezne zdravstvene infrastrukture in storitev kot preko zagotavljanja prostočasnih aktivnosti, ki prispevajo k fizičnem in psihičnem zdravju prebivalstva (kultura, šport),
 • prilagoditi socialno-zdravstvene sisteme potrebam prebivalstva z ustvarjanjem dodatnih kapacitet in inovativnih socialnih storitev.

Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije 2021-2027 za dosego navedenih ciljev predvideva pet ključnih ukrepov:

 • Kakovost usposabljanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja
 • Izboljšanje učinkovitosti trga dela in dostopa do kakovostne zaposlitve
 • Vključujoča in privlačna regija
 • Zdravo in aktivno življenje ter kakovost življenja v regiji
 • Nevladni sektor kot razvojni potencial regije