Sodelovanje v kohezijski regiji

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija (RSKRVS ) sestavljajo predstavniki razvojnih regij, povezanih v kohezijsko regijo. Vsaka regija ima v svetu pet predstavnikov, ki jih imenuje Svet regije. Vsi člani imajo tudi nadomestne člane. Skupaj ima RSKRVS 40 članov. Njihov mandat je vezan na programsko obdobje evropske kohezijske politike. Ustanovna seja sveta je potekala v Krškem 5. maja 2021, ko je bil imenovan tudi njen predsednik, Aleksander Saša Arsenovič.

Člani iz Primorsko-notranjske regije v RSKVRS so:

  • Marko Rupar
  • Jože Doles
  • Robert Smrdelj
  • Igor Marentič in
  • mag. Boštjan Požar.

RSKRVS  je v kohezijski regiji organ odločanja.

RSKRVS opravlja naslednje naloge:

  • deluje kot pobudnik posvetovanj, usklajevanja, sodelovanja in skupnega delovanja razvojnih regij, razvojnih partnerjev v kohezijski regiji (predstavniki občin, gospodarstva in nevladnega sektorja) in ministrstev,
  • daje predhodno soglasje k vsebini in izvajanju programov EU, ki vplivajo na razvoj kohezijske regije (npr. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike),
  • sodeluje pri sprejemanju odločitev, povezanih z izvajanjem kohezijske politike,
  • opravlja razvojne naloge, ki jih sporazumno določijo občine in država.

Vsako leto RSKVRS sprejme program dela. Z njim opredeli ključne aktivnosti delovanja in določi prednostne naloge. V letošnjem letu so to zlasti zagotavljanje podpore za uspešno izvedbo regijskih, sektorskih in med-regijskih projektov preko mehanizma dogovor za razvoj regij, spremljanje izvajanja projektov kohezijske politike ter načrtovanje vsebin in finančnih izhodišč za prihodnje programsko obdobje. Zlasti pa je naloga razvojnega sveta spodbujati, podpirati in oblikovati skupna stališča kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki bodo prispevala k skladnejšemu regionalnemu razvoju celotne Slovenije.

RSKRVS se sestaja 2 do 3-krat letno. Podporo za delovanje RSKRVS zagotavlja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Način delovanja, naloge in pristojnosti RSKVRS podrobneje določata Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16) in Poslovnik o delu Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (sprejet na 3. in 8. redni seji leta 2013 in 2015).

Program evropske kohezijske politike in sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027