Sodelovanje v kohezijski regiji

V letih 2019 in 2020 bo tako na ravni EU kot v državah članicah potekalo intenzivno usklajevanje vsebin, pogojev in meril, vezanih na izvajanje kohezijske politike v novem proračunskem obdobju 2021-2027.

V Sloveniji že poteka priprava več pomembnih dokumentov proračunskega in razvojnega načrtovanja (priprava Državnega programa razvojnih politik, novelacije Strategije razvoja Slovenije itd.). Navedeni procesi in usklajevanja bodo pomembno vplivali na način porabe in delitev javnih sredstev v obeh  kohezijskih regijah, tako v vsebinskem smislu po področjih kot v smislu finančne alokacije sredstev.

Na RRA Zeleni kras se aktivno vključujemo v tovrstno programiranje, tako na nacionalni ravni kot na ravni Kohezijske regije V Slovenija (KRVS).

V marcu 2019 je Razvojni svet KRVS regionalne razvojne agencije, ki spadajo v KRVS (tudi RRA Zeleni kras) pozval k pripravi vsebinskih izhodišč za Strategijo razvoja Kohezijske regije V Slovenija, v juniju 2019 pa je omogočil posredovanje pripomb in dopolnitev Osnutka izhodišč Strategije s strani vseh relevantnih deležnikov, na tej osnovi pa naj bi sekretariat pripravil dopolnitev osnutka in jo posredoval regionalnim razvojnim agencijam v vednost. 

Pripravljena izhodišča Strategije bodo obravnavana na Razvojni konferenci KRVS, ki bo 12. septembra 2019.