RDO Postojnska jama-Zeleni kras

Destinacija Zeleni kras se kot skupno turistično območje usmerjeno razvija od leta 2010, ko je Regionalna razvojna agencija Zeleni kras z razvojnima dokumentoma Strategija Zelenega krasa in Izvedbeni načrt razvoja Zelenega krasa turizem umestila med ključna razvojna področja regije, ob gospodarstvo, podeželje in upravljanje.

 

RDO Postojnska jama-Zeleni kras je krovna regionalna organizacija za področje turizma v Primorsko  notranjski regiji. Kot organizacijska enota RRA Zeleni kras deluje od sredine leta 2013. Organizacijsko jo sestavljajo:

 • vodja in zaposleni pri RDO, ki operativno skrbijo za izvedbo programa dela,
 • Programski svet RDO kot posvetovalno telo, ki sodeluje pri pripravi programa dela,
 • Svet Primorsko-notranjske regije, ki sprejema letni program dela in finančni načrt ter se seznanja s poročili o delu,
 • članstvo RDO (ponudniki turističnih storitev in drugi deležniki v turizmu).

 

Splošni cilj RDO je spodbujati trajnostni razvoj turizma v destinaciji, ki ga med drugim opredeljuje tudi vsakokratni regionalni razvojni program. Med glavne naloge RDO spada delo na:

 • grajenju prepoznavnosti turistične destinacije Zeleni kras kot zelene, varne in odgovorne destinacije,
 • organiziranju, povezovanju in izobraževanju ponudnikov v regiji,
 • povezovanju z STO in sosednjimi turističnimi destinacijami,
 • skupni promociji in pospeševanju prodaje na domačem in bližnjih tujih ciljnih trgih,
 • strokovni pomoči turističnim ponudnikom v destinaciji in svetovanje pri pridobivanju finančnih sredstev.

 

RDO v sodelovanju s Programskim svetom RDO pripravlja letne programe dela, ki so v skladu z veljavno strategijo razvoja turizma v destinaciji. Z letnimi poročili o delu seznanja vodstvo RRA Zeleni kras in Svet Primorsko-notranjske regije.

 

Strategija razvoja turizma v destinaciji Zeleni kras (2022-2027)

Strategija razvoja turizma v destinaciji Zeleni kras za obdobje 2022-2027 si je kot izhodiščni pristop izbrala vidik uporabnika storitev RDO (obiskovalci, deležniki). Podlaga za oceno stanja na področju turizma v regiji je bila analiza turistične ponudbe in analiza delovanja RDO. Glede na ugotovljeno razvojno stanje so bili predlagani ukrepi, ki odpravljajo pomanjkljivosti in so osnova za nadgradnjo. Pri opredelitvi ukrepov je poskušala biti strategija čimbolj stvarna in izvedljiva. Pričujoča strategija za prihodnje obdobje postavlja prioritete na področju razvoja destinacije Zeleni kras. Ti elementi so nagovorjeni skozi 5 glavnih področij delovanja:

 • regijski produkti in sistemska podpora obiskovalcem,
 • sodelovanje z deležniki v destinaciji,
 • sistemska podpora turističnim ponudnikom,
 • znamka Zeleni kras,
 • trženje in prodaja

 

Strategija pomembno prispeva k določitvi turističnih produktov, med katerimi so vzpostavljeni štiri nosilni produkti:

 • kulinarika,
 • doživetja narave,
 • aktivnosti v naravi in
 • krožna potovanja.

 

Na področju upravljanja destinacije Zeleni kras strategija določa ukrepe za izboljšanje sodelovanja z upravljavci turizma na občinski ravni ter povezovanja s sorodnimi destinacijami in organizacijami na nacionalni ravni. Pomembni so ukrepi za podporo turističnemu gospodarstvu, sploh v luči nedavnih kriznih izkušenj, pri čemer moramo stremeti h gradnji in k razvoju odpornega turističnega gospodarstva, ki se bo zmožno prilagajati aktualnim izzivom. Pomemben del strategije naslavlja tudi uporabo in revidiranje regijske znamke Zeleni kras ter ponuja konkretne ukrepe za izboljšanje trženja in prodaje turističnih vsebin prilagojenih ciljnim skupinam in trgom.

 

Vizija razvoja destinacije Zeleni kras:

»Destinacija Zeleni kras se bo še naprej razvijala po načelih trajnostnega razvoja, z znanjem in inovativnostjo bo nadgrajevala turistično ponudbo, ki bo pripomogla h kakovosti življenja prebivalcev in ne bo ogrožala, temveč varovala in promovirala naravno okolje ter njegovo raznolikost. Destinacija bo znana prav po svojem odnosu do narave, prebivalci regije bodo nanjo ponosni, upravljavci bodo pri svojem delu strokovni, medsebojno naklonjeni in sodelovalni. Destinacija bo še naprej prepoznavna po svojih največjih atrakcijah, ki se jim bodo pridruževale močno razvite nove. Posebej bo nagrajevala ljubitelje narave in ohranjenih tradicij, ki si bodo zanjo in zase vzeli čas. Kakovost ponudbe se bo dvigala, prešla bo past nizkih cen in povečevanja obiska. Višalo se bo število gospodarskih subjektov, ki jim bo turizem predstavljal osnovno dejavnost in katerim bodo prihodki zadoščali za življenje ter omogočali razvoj dejavnosti.«

 

Destinacija Zeleni kras je od leta 2000 vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma.