Razvojni svet regije

Razvojni svet Primorsko-notranjske regije (RSR) je bil ustanovljen 7. 11. 2013. Člani RSR se sestajajo na sejah:

 

Naloge RSR

RSR ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
 • opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

 

Sestava RSR

PREDSTAVNIKI LOKALNIH SKUPNOSTI
Marko Rupar, predsednik (Občina Cerknica)
Jože Doles (Občina Bloke)
Emil Rojc (Občina Ilirska Bistrica)
Janez Komidar (Občina Loška dolina)
Robert Smrdelj, podpredsednik (Občina Pivka)
Igor Marentič (Občina Postojna)
PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA
Jošt Rupnik (predstavnik GZS RZ Postojna)
Janez Rebec (predstavnik GZS RZ Postojna)
Branko Valenčič (predstavnik GZS RZ Postojna)
Bojan Kraševec (predstavnik OOZ Cerknica)
Janez Marinčič (predstavnik OOZ Postojna)
Janez Rojc (predstavnik OOZ Ilirska Bistrica)
PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Tatjana Hvala, podpredsednica (predstavnica Kluba študentov občin Postojna in Pivka)
Matej Kržič (predstavnik Društva ljubiteljev Križne jame)
Tadej Kogovšek (predstavnik KŠTD Tabor Kalc 1869)

 

Administrativna, tehnična in strokovna opravila za RSR izvaja RRA Zeleni kras, d.o.o.

V okviru RSR deluje tudi pet odborov, ki so ustanovljeni za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji. Odbore sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj. Odbore sveta vodi RRA Zeleni kras, d.o.o., gre za sledeče:

 • Odbor za infrastrukturo in okolje
 • Odbor za gospodarstvo
 • Odbor za turizem
 • Odbor za človeške vire in širši družbeni razvoj
 • Odbor za podeželje