Razvojni svet regije

Naloge RSR

RSR ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
 • opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

 

Sestava RSR

PREDSTAVNIKI LOKALNIH SKUPNOSTI
Marko Rupar, predsednik (občina Cerknica)
Jože Doles (občina Bloke)
Robert Smrdelj (občina Pivka)
Igor Marentič (občina Postojna)
dr. Gregor Kovačič (občina Ilirska Bistrica)
Matjaž Antončič (občina Loška dolina)
PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA
Simon Marolt (predstavnik GZS RZ Postojna)
Janez Rebec (predstavnik GZS RZ Postojna)
Branko Valenčič, podpredsednik (predstavnik GZS RZ Postojna)
Bojan Španič (predstavnik OOZ Cerknica)
Franci Šemrl (predstavnik OOZ Postojna)
Alenka Volk Penko (predstavnica OOZ Ilirska Bistrica)
PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Uroš Petohleb, podpredsednik (predstavnik Košarkarskega kluba Orli Postojna)
Neža Marija Slosar (predstavnica Društva tabornikov Rod snežniških ruševcev Ilirska Bistrica)
Sara Smaić (predstavnica Zavoda Samostojen si)

 

Administrativna, tehnična in strokovna opravila za RSR izvaja RRA Zeleni kras, d.o.o.

V okviru RSR deluje tudi pet odborov, ki so ustanovljeni za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji. Odbore sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj. Odbore sveta vodi RRA Zeleni kras, d.o.o., gre za sledeče:

 • Odbor za infrastrukturo in okolje
 • Odbor za gospodarstvo
 • Odbor za turizem
 • Odbor za človeške vire in širši družbeni razvoj
 • Odbor za podeželje
 • Odbor za prostor

 

Razvojni svet Primorsko-notranjske regije (RSR) je bil ustanovljen 7. 11. 2013. Člani RSR se sestajajo na sejah:

 

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije

Poslovnik o delu Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije