LAS Notranjska

UKREP 19.4. – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS Notranjska

 

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS Notranjska

 

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem Startegije lokalnega razvoja (SLR), animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

 

Cilj:
obveščanje in informiranje javnosti:
• o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
• o javnih pozivih LAS,
• o projektov v izvajanju,
• o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo projektov,
• o novostih na območju LAS.

 

Glavne aktivnosti:

  • sestanki, delavnice za animacijo prebivalcev ter svetovanje pri pripravi vlog, iskanju partnerjev
  • priprava promocijskih aktivnosti,
  • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog iz sklada ESRR in sklada EKSRP,
  • posredovanje s strani UO LAS potrjenih operacij na obe nacionalni inštituciji v potrditev,
  • vlaganje sprememb operacij,
  • vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev,
  • priprava in izvajanje projektov sodelovanja (podukrep 19.3.),
  • strokovna in administrativna pomoč pri delovanju organov LAS

 

Pričakovani rezultati:
Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Notranjska:
• k identificiranju potreb na območju LAS,
• v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
• k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
• k enakomernemu razvoju območja LAS.

 

Povzetek:
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij.
Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.
Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
V Evropski Uniji je pristop LEADER v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji pa se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007–2013.
 

CLLD dejstva:
• Je pristop/metoda, ki jo je kot novost v programskem obdobju 2014–2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje.
• Omogoča reševanje razvojnih izzivov s pomočjo multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.
• CLLD se uresničuje preko na novo oblikovanih LAS.
• Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.
• V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

 

Tematska področja ukrepanja so:
1. Ustanavljanje novih delovnih mest
2. Osnovne storitve na podeželju
3. Varstvo okolja
4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

 

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16 in 23/18)

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
 

CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.
 

Vir sofinanciranja:
Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Notranjska  upravičena do največ 251.584 EUR in se dodeli iz glavnega sklada ESRR-Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

 

Povezave:

EU skladi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

LAS Notranjska

 

logo-eu-skladi     mgrt logo       LOGOTIP_LAS NOTRANJSKA